500+ dla niepełnosprawnych

20 maja 2022 - 11:31, przez , w Blog, Stowarzyszenie, Komentarze wyłączone

500 plus dla osób z niepełnosprawnością to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O 500+ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Dodatkowe wsparcie finansowe skierowane jest osób, które spełniają następujące warunki:

 1. Ukończyły 18 rok życia.
 2. Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stwierdzoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 3. Nie są uprawnione do emerytury ani renty oraz nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek ten nie dotyczy jednorazowych świadczeń) dodatkowo nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.
 4. Mieszkają w Polsce.
 5. Mają obywatelstwo polskie lub prawo do pobytu w Polsce. Jak również w przypadku gdy są obywatelami jednego
  z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub ich pobyt w Polsce jest zalegalizowany (dotyczy obywateli państwa spoza UE albo EFTA).

 

Jeżeli łączna wartość brutto świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza kwoty 1896,13 zł
można ubiegać się o 500+ dla niepełnosprawnych.

WAŻNE!
Przy ustalaniu kwoty 1896,13 zł nie jest brana pod uwagę kwota renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia
lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE?

Aby ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnością należy złożyć wniosek w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub przesłać go drogą pocztową bądź elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika bądź opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością.

Druk wniosku można pobrać ze strony www.zus.pl lub bezpośrednio w placówkach ZUS.

 

Do wniosku o 500 plus dla niepełnosprawnych należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności ze stwierdzoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie (wydane przed 1 września 1997 r.) o zaliczeniu do gr I inwalidów wydane przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia – o ile nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo

 

WAŻNE!
Jeżeli ZUS posiada stosowne orzeczenie w swojej dokumentacji, nie trzeba go załączać do wniosku.

W przypadku posiadania prawa do emerytury lub renty zagranicznej (bądź innego świadczenia zagranicznego o zbliżonym charakterze) niezbędne jest dołączenie potwierdzenia prawa do jego pobierania oraz wysokości przyznanego świadczenia.

 

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie,
którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

 

W przypadku braku posiadania orzeczenia lub po upływie terminu jego ważności, do wniosku o przyznanie 500+ dla niepełnosprawnych należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku. Niezbędne jest również przedłożenie dokumentacji medycznej istotnej przy orzekaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji np.:

 • karta badania profilaktycznego
 • dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej
 • dodatkowe zaświadczenia lekarskie

 

JAKIE DANE NALEŻY PODAĆ WE WNIOSKU?

Dane identyfikacyjne:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • imię ojca
 • numer PESEL (w przypadku braku: seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, płeć)

 

Dane adresowe:

 • adres zameldowania
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji – jeżeli są inne niż adres zameldowania

 

Informacje o przyznanych/wnioskowanych świadczeń finansowanych ze środków publicznych:

 • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
 • wysokość świadczenia
 • nazwa instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba

 

Informacje na temat przyznanych/wnioskowanych świadczeń z zagranicznych instytucji ds. emerytalno-rentowych:

 • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
 • wysokość świadczenia
 • nazwa państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie

 

Dodatkowe dane, mające wpływ na rozpatrzenie wniosku:

 • postanowienie o przyznaniu prawa pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wraz z datami ważności dokumentu (w przypadku braku posiadania polskiego obywatelstwa)
 • jeżeli wniosek o świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych zostało złożone w innym niż ZUS organie rentowym – nazwa i adres siedziby instytucji
 • oświadczenie dotyczące przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

 

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE 500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Osobom, które są tymczasowo aresztowane lub obdywają karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać.

 

JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA DECYZJĘ?

Decyzja w sprawie świadczenia uzupełniającego 500+ dla niepełnosprawnych wydawana jest w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Taką okolicznością jest na przykład moment uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o przyznanie 500+ dla niepełnosprawnych.

 

JAK ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS?

Jeżeli decyzja ZUS dotycząca świadczenia uzupełniającego jest odmowna istnieje możliwość złożenia odwołania.
Pismo należy wnieść do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (właściwego dla miejsca zamieszkania).
Można tego dokonać za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji (do czasu uprawomocnienia decyzji).

Odwołanie można złożyć na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS albo wysłać pocztą.
Złożenie odwołania i postępowanie przed sądem są bezpłatne.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO?

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł w momencie gdy:

 • osoba z niepełnosprawnością nie jest uprawniona do emerytury ani renty oraz nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych
 • w przypadku gdy ww. świadczenia zostały przyznane, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1396,13

WAŻNE! Jeżeli osoba z niepełnosprawnością pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenia finansowane ze środków publicznych, a ich łączna kwota brutto mieści się w kwocie od 1396,13 zł do 1896,13 zł to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł – dokładnie będzie to różnica pomiędzy kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przyznanych świadczeń.

 

POBYT W ZOL LUB DPS, A 500+ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Warto zaznaczyć, że pobyt w Zakładzie Opieki Leczniczej lub Domu Pomocy Społecznej nie stanowi przeszkody do przyznania świadczenia uzupełniającego.

 

OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA O ZMIANACH:

W przypadku gdy zaistnieją nowe okoliczności, mające wpływ na utratę prawa do pobierania świadczenia uzupełniającego
lub zmianę jego wysokości należy powiadomić ZUS o wszelkich zmianach. Dotyczy to w szczególności:

 • uzyskania prawa do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, w tym także do świadczenia
  o charakterze emerytalno-rentowym, które przyzna KRUS lub inny organ emerytalny
 • zwiększenia się kwoty świadczenia finansowanego ze środków publicznych wypłacanego przez podmiot inny niż ZUS (m.in. ZUS lub Ośrodek Pomocy Społecznej)
 • sytuacji tymczasowego aresztowania bądź odbywania kary pozbawienia wolności (nie dotyczy odbywania kary
  w systemie dozoru elektronicznego)

 

Niedopilnowanie ww. obowiązku (skutkujące wypłatą świadczenia, do którego prawo zostało utracone) – wiąże się
z koniecznością jego zwrotu. Z kolei w przypadku wypłacenia świadczenia w zawyżonej kwocie pozostała część świadczenia również musi zostać zwrócona.

 

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory