CO ZAWIERA I JAK WYGLĄDA ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

10 marca 2021 - 10:12, przez , w Blog, Komentarze wyłączone

Szczegóły zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 r.ż.) lub stopniu niepełnosprawności
(dotyczy osób po 16 r.ż.) dostarczają wiele istotnych informacji. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w orzeczeniu? Dowiesz się tego czytając poniższy artykuł.

 

ORZECZENIE ZAWIERA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 • OZNACZENIE ZESPOŁU ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie
 • DATĘ WYDANIA ORZECZENIA
 • DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU o wydanie orzeczenia
 • PODSTAWĘ PRAWNĄ wydania orzeczenia
 • DANE OSOBY, DLA KTÓREJ ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK o ustalenie niepełnosprawności: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • USTALENIE LUB ODMOWĘ ustalenia niepełnosprawności
 • SYMBOL PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (oznaczenie jednostki chorobowej – maksymalnie przyznawane są 3 symbole)
 • DATĘ LUB OKRES POWSTANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (warto zadbać o to aby data widniejąca na dokumencie była spójna ze stanem faktycznym, nawet jeśli do orzeczenia niepełnosprawności doszło po wielu latach od powstania przyczyny niepełnosprawności – w niektórych przypadkach pozwala to na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego)
 • OKRES NA JAKI ORZECZONO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
 • WSKAZANIA DO ULG I UPRAWNIEŃ
 • UZASADNIENIE – treści w nim zawarte mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich argumentów w momencie składania odwołania od decyzji składu orzekającego
 • pouczenie zawierające informację o przysługującym odwołaniu
 • PODPIS przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków składu

 

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

Najważniejszymi elementami całego orzeczenia są wskazania określone przez skład orzekający oraz data ważności orzeczenia. Wskazania stanowią o ulgach i świadczeniach przysługujących osobie z niepełnosprawnością.

 

WAŻNE – WSPARCIE FINANSOWE!

 • W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego konieczne jest przyznanie przez zespół orzekający punktu 8 w orzeczeniu.
 • W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego muszą być zaznaczone w orzeczeniu wskazania zawarte w punktach
  7. i 8.
  W powyższych wskazaniach brane są pod uwagę m.in. ograniczenia w funkcjonowaniu czy też konieczność współudziału otoczenia w czynnościach samoobsługowych, rehabilitacji, leczeniu, edukacji itp.

 

 

 

WSKAZANIA DO ULG I UPRAWNIEŃ DOTYCZĄ:

1. ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA – zapis ten otwiera możliwość pracy na stanowisku dostosowanym do osoby
z niepełnosprawnością lub pracy w zakładzie pracy chronionej. Warto zaznaczyć, że posiadacz orzeczenia
z ww. zapisem może być zatrudniony również na otwartym rynku pracy.

2. SZKOLENIA, W TYM SPECJALISTYCZNEGO – oznacza możliwość skorzystania ze szkolenia przekwalifikowującego
w przypadku utracenia możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu.

3. ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – zaznaczenie ww. wskazania oznacza, że osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać zatrudniona w zakładzie aktywizacji zawodowej.

4. UCZESTNICTWA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ – zapis ten otwiera możliwość rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej ze względu na dysfunkcje uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia.

5. KONIECZNOŚCI ZAOPATRZENIA w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby – oznacza możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu ww. przedmiotów
w Powiatowym lub Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania (zapis ten nie uprawnia do bezpłatnego otrzymywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych).

6. KORZYSTANIA Z SYSTEMU ŚRODOWISKOWEGO WSPARCIA w samodzielnej egzystencjiprzez zapis ten rozumie się korzystanie
z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki (zapis ten nie jest równoznaczny z bezpłatnym, nieograniczonym dostępem do tych usług – Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzy wniosek zgodnie ze wszystkimi procedurami wynikającymi z podstawy prawnej).

7. KONIECZNOŚCI STAŁEJ LUB DŁUGOTRWAŁEJ OPIEKI I POMOCY innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

8. KONIECZNOŚCI STAŁEGO WSPÓŁUDZIAŁU na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

9. SPEŁNIANIA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ PRZESŁANEJ określonych w art. 8 ust. 3a pkt.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm,) – zapis ten otwiera możliwość uzyskania przez osobę
z niepełnosprawnością karty parkingowej.

10. PRAWA DO ZAMIESZKIWANIA W ODDZIELNYM POKOJU – wskazanie te przyznawane jest w głównej mierze osobom poruszającym się na wózku, osobom leżącym lub z zaburzeniami w zakresie czynności fizjologicznych
(zaznaczenie ww. wskazania zwiększa szanse na uzyskanie dodatku mieszkaniowego).

 

Dostęp do świadczeń medycznych w ramach NFZ, w tym do rehabilitacji, jest taki sam dla osób z niepełnosprawnością,
jak i pozostałych osób ubezpieczonych.
Dodatkowym wsparciem dla posiadaczy orzeczeń jest
możliwość uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory