JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z FAKTU POSIADANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

16 grudnia 2020 - 9:29, przez , w Blog, Komentarze wyłączone

JAKIE KORZYŚCI MOGĄ PŁYNĄC Z FAKTU POSIADANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Bardzo często spotykamy się z wątpliwościami czy warto ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(w przeciwieństwie do orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego dla dzieci do 16 r.ż. o czym pisaliśmy TUTAJ).

Warto przypomnieć, że orzeczenie uprawnia do korzystania z wielu ulg i przywilejów. 

Poniżej prezentujemy kilka przydatnych informacji w nawiązaniu do życia codziennego i zawodowego.

 

Niepełnosprawność - do jakich ulg i przywilejów mnie uprawnia

 

1. ŻYCIE ZAWODOWE – STOPIEŃ:

A. LEKKI

– możliwość pracy na otwartym rynku pracy oraz w zakładach zatrudniających osoby z niepełnosprawnością
(tzw. zakłady pracy chronionej)

– prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę
lub wypoczynek (czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy)

brak możliwości zatrudnienia
w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych

– czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i 40h tygodniowo (przepis ten
nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz w przypadku wyrażenia zgody na przekroczenie godzin pracy przez lekarza – odbywa się to na wniosek osoby z niepełnosprawnością).

B. UMIARKOWANY I ZNACZNY

– umożliwia podejmowanie pracy
w zakładach pracy chronionej, jednak nie wyklucza możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy (pod warunkiem przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby
z niepełnosprawnością lub zatrudnienia
w formie telepracy)

– prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę lub wypoczynek (czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy)

brak możliwości zatrudnienia
w godzinach nocnych i w godzinach nadliczbowych

– prawo do wolnego od pracy w wymiarze maksymalnie 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych itp. (o ile czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy)

– czas pracy nie może przekraczać
7h/na dobę i 35h tygodniowo (jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy)

– prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych


DODATKOWO:

dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej pod warunkiem utrzymania działalności przez okres 24 miesięcy (należy oprócz posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu)

refundacja składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla przedsiębiorcy z niepełnosprawnością (osoba ze stopniem lekkim ma refundowane 30% składek, z umiarkowanym 60%, a ze znacznym 100%)

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim do miejsca zamieszkania.

 

2. REHABILITACJA – DOFINANSOWANIE DO:

TURNUSU REHABILITACYJNEGO (dofinansowanie ze środków PFRON dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością
w stopniu umiarkowanym i znacznym; wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – najlepiej na początku roku; uczestnik sam decyduje kiedy i do jakiego ośrodka chciałby pojechać)

ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (np. montażu pochylni, usunięcia progów w budynku)

LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I BARIER TECHNICZNYCH  (np. zakup urządzenia, które umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym do samochodu)

 

3. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY (dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż., dla osób po 75 r.ż.)

ZASIŁEK STAŁY (w przypadku braku uprawnień do świadczeń rentowych z ZUS i spełnianiu kryteriów dochodowych
z pomocy społecznej)

 

4. ULGI PODATKOWE – ODLICZENIE OD DOCHODU WYDATKÓW NA:

A. CELE REHABILITACYJNE

– pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

– zabiegi rehabilitacyjne

– opiekę pielęgniarską

– usługi tłumacza języka migowego

– zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń technicznych (niezbędnych do rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych)

– naprawę sprzętu rehabilitacyjnego

– zakup pomocy szkoleniowych

– dostosowanie i wyposażenie mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością

– przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

 

B. LEKI

– na podstawie zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania określonych leków stale lub tymczasowo

– odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę między poniesioną kwotą w danym miesiącu, a 100 zł

 

C. UŻYTKOWANIE SAMOCHODU 

– odliczenie przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom pojazdu

– dotyczy samochodu wykorzystywanego w celach rehabilitacyjnych i związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych

– maksymalna kwota do odliczenia to 2280,00 zł

 

5. INNE

ZWOLNIENIE Z OPŁATY RADIOWO-TELEWIZYJNEJ (w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z kodem 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu) oraz znacznym z kodem 04-O (choroby narządu wzroku)

ULGI NA PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ (bezpłatne przejazdy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym – z kodem 04-O; ulgi dla osób z niepełnosprawnością uchwalane są przez rady gmin/miast – poszczególne miasta przyjmują w tym zakresie różne rozwiązania)

KARTA PARKINGOWA (uprawnia do parkowania na tzw. “kopercie” – czyli miejscu dla osób z niepełnosprawnością)

STYPENDIA I INNE ZNIŻKI DLA STUDENTÓW (min. 200 zł miesięcznie, pierwszeństwo w przyznawaniu miejsc
w akademikach, obniżenie opłaty za akademik, zniżka na czesne)

DODATEK MIESZKANIOWY (przy ocenie konieczności korzystania przez osobę zainteresowaną z prawa do zamieszkania
w oddzielnym pokoju bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, a w szczególności – czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów itp.)

ZNIŻKI W INSTYTUCJACH KULTURY (udogodnienia lub inne formy wsparcia właściwe dla danego obszaru zamieszkania – m.in. ulgi w opłatach wstępu do muzeum, na basen, do teatru)

– UDZIAŁ W TERAPII ZAJĘCIOWEJ (pozytywnie określone wskazanie 4 dla osób
z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – umożliwia korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej mających na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością niezdolnych do pracy poprzez możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie posiadania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia)

PIERWSZEŃSTWO W KOLEJCE (na podstawie rozporządzenia osoba z niepełnosprawnością lub będąca z opiekunem może zostać obsłużona poza kolejnością w urzędach, instytucjach czy sklepach)

ULGA NA OPŁATĘ PASZPORTOWĄ (każda osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności ma prawo do 50% zniżki na opłatę paszportową)

Warto także pamiętać, że orzeczenie uprawnia do uczestnictwa w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe
ze środków PFRON.

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory