ULGA REHABILITACYJNA – JAK Z NIEJ SKORZYSTAĆ SKŁADAJĄC ROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE?

24 lutego 2021 - 11:53, przez , w Blog, Komentarze wyłączone

Wiemy doskonale jak wysokie koszty ponoszą osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie w walce o zdrowie swoje
i swoich najbliższych. Dzieje się to każdego dnia. Jest jednak szereg rozwiązań ułatwiających ten trud, z których warto skorzystać!

Pragniemy rozszerzyć zagadnienie dotyczące korzyści wynikających z posiadania orzeczenia i przybliżyć temat
ulgi rehabilitacyjnej.

 

CZYM JEST ULGA REHABILITACYJNA?

Ulga rehabilitacyjna stanowi jedną z form prawnie obowiązujących ulg podatkowych w Polsce. Daje możliwość odliczenia
(w podatku dochodowym od osób fizycznych i w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) wydatków na rehabilitację oraz kosztów związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. 

Z ulgi mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością oraz osoby mające na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością.
Z prawnego punktu widzenia osobami z niepełnosprawnością są wyłącznie osoby, posiadające:

 1. Orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby, która nie ukończyła 16 r.ż.
 3. Decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną.
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

 

RODZAJE ODLICZEŃ

Wydatki na cele rehabilitacyjne, które uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej, dzielą się na dwie kategorie:

 • Pierwsza z nich to tzw. wydatki limitowane, w przypadku których kwotę przysługującą odliczeniu oblicza się z uwzględnieniem górnego i dolnego limitu kwotowego.
 • Drugą kategorią są natomiast wydatki nielimitowane – koszty, jakie podatnik ma prawo odliczyć w całości.

Poniżej przedstawiamy listę powyższych wydatków:

 

 

Wydatki limitowane (ograniczone progiem kwotowym):

 1. Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność/współwłasność osoby z niepełnosprawnością (lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością w tym dziecko do 16. roku życia) – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
 2. Zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu,
  a kwotą 100 zł (o ile lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki – stale lub czasowo).
 3. Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
 4. Utrzymanie psa asystującego – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

 

Wydatki nielimitowane (nieograniczone progiem kwotowym):

 1. Adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych – stosownie do potrzeb wynikających
  z niepełnosprawności.
 2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 3. Zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń lub narzędzi technicznych niezbędnych rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego).
 4. Zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 5. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej,
  a także w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym (wraz z wydatkami za zabiegi rehabilitacyjne).
 6. Opieka pielęgniarska w domu nad osobą z niepełnosprawnością w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
 7. Opłacenie tłumacza języka migowego.
 8. Opłacenie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży.
 9. Odpłatny i konieczny przewóz osoby z niepełnosprawnością na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w karetce transportu sanitarnego,
  a w przypadku inwalidów z I lub II grupy inwalidztwa – również innymi środkami transportu niż karetka
 10. Koszty przejazdów środkami transportu publicznego związane z pobytem, na turnusie rehabilitacyjnym, w którymś
  z zakładów uzdrowiskowych, a także na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.

WAŻNE!

Jeżeli jakiś wydatek był finansowany przez Stowarzyszenie, Fundację lub z innych środków publicznych – nie można go ponownie rozliczyć w ramach ulgi podatkowej.

Odliczeniu nie podlegają również wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków takich jak:

 • Zakładowy fundusz rehabilitacji
 • Zakładowy fundusz aktywności
 • PFRON
 • NFZ
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Zostały zwrócone w jakiejkolwiek innej formie

 

JAKĄ KWOTĘ MOŻNA ODLICZYĆ?

 • WYDATKI NIELIMITOWANE – kwota fakycznie poniesniona
 • WYDATKI LIMITOWANE – kwota faktyczna z uzględnieniem limitów (w przypadku leków: różnica pomiędzy wydatkami faktycznie poniesnionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł)

Np. Gdy w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 300 zł

300 zł – 100 zł = 200 zł – zatem odliczeniu od dochodu podlega kwota 200 zł.

 • WYDAKI CZĘŚCIOWO SFINANSOWANE (dofinansowane) – różnica pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi,
  a kwotą dofinansowania

 

WYGAMANE DOKUMENTY

Wysokośc poniesnionych wydatków ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie tj.: faktur, rachunków, dowodów wpłaty, potwierdzenia przelewów (o ile wynika z nich kto, komu, ile i za co zapłacił).

Istotne jest aby na dokumencie widniały dane osoby z niepełnosprawnością.

Wyjątek stanowią natomiast wydatki limitowane związane z:

 • użytkowaniem samochodu,
 • opłaceniem przewodników,
 • utrzymaniem psa asystującego,

w ich przypadku nie jest wymagane posiadanie dokumentów potwierdzających poniesniony wydatek.

 

PAMIĘTAJ!

W przypadku kontroli skarbowej lub na żądanie organów podatkowych należy przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (np. przedstawiając oświadczenie), zawierające:

 • dane personalne osoby z niepełnosprawnością
 • wyjaśnienie zasadności wydatku
 • certyfikat psa asystującego (w określonych przypadkach)

 

OPIEKUN OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RÓWNIEŻ MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI

Warto zaznaczyć, że z odliczenia skorzystać może również podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby
z niepełnosprawnością
:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym/macocha,
 • zięciowie/synowe

Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest kwota dochodów osoby z niepełnosprawnością, która nie może przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz.U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682, z 2017 r. poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 933), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

 

WAŻNE!

Do dochodów nie zalicza się:

 • alimentów na rzecz dzieci
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia uzupełnijącego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz emerytuów i rencistów (13 emerytury).

W 2021 r. kwota tego dochodu wynosi 14 400 zł.

W takim przypadku dowody poniesienia kosztów mogą dotyczyć opiekuna (np. faktury mogą być wystawiane na jego imię
i nazwisko).

Korzystajmy z przysługujących nam praw!

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory