Zbiórka publiczna

Jak zgłosić zbiórkę?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć czytelnie wypełniony wniosek nie mniej niż 14 dni roboczych przed planowana zbiórką i odesłać go:

 • drogą mailową (skany dokumentów) na adres email Stowarzyszenia: info@rehabilitacjaopole.pl
 • lub pocztą w formie papierowej na adres:

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
ul. Samborska 15, 45-316 Opole

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA I UZUPEŁNIENIA:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę (w przypadku kwesty do puszek także od wszystkich wolontariuszy)

 • Zgoda właściciela lub użytkownika lokalu

  z miejsca w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej)

 • Upoważnienie

  Jeżeli wnioskodawcą nie jest sam Podopieczny /Rodzic/ czy prawny opiekun podopiecznego tylko osoba trzecia, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od samego Podopiecznego/Rodzica/ Opiekuna,

Zbiórka publiczna dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych.
Zbiórka ma miejsce wtedy gdy prowadzona jest w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”); zbiera się: do puszek, skarbon, koszy- na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów)

Nasze Stowarzyszenie posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych (obecnie obowiązuje Decyzja Nr 2015/3482/OR) na rzecz Podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
– zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej;

Każda zbiórka powinna być zgłoszona do biura Stowarzyszenia.

Nie mają obowiązku zgłoszenia:

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,

Zbiórką publiczną nie jest też (zwolnienia zapisane w ustawie) zbiórka:

 • na cele religijne, na terenie kościołów,
 • koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie,
 • loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych),
 • w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.
 • Protokół z zebranych podczas zbiórki środków

W terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne za zbiórkę są zobowiązane dostarczyć do biura Stowarzyszenia:

 • dowód wpłaty zebranych środków na konto Stowarzyszenia (w tytule przelewu należy wskazać: Nazwisko i Imię Podopiecznego- zbiórka publiczna nr 2015/3482/OR)
 • Protokół z zebranych podczas zbiórki środków (do pobrania powyżej)
 • sprawozdanie – zdjęcia, krótką relację

 

UWAGA!
Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 
ul. Samborska 15, 45-316 Opole
Plusbank 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu na dany rok (obecnie obowiązuje Decyzja nr 2015/3482/OR)

 • Oświadczenie dotyczące wypożyczenia puszek

Istnieje możliwość wypożyczenia puszek lub innego sprzętu od Stowarzyszenia, należy przy odbiorze podpisać oświadczenie dotyczące wypożyczanego sprzętu służącego do przeprowadzania zbiórek publicznych.