Zbiórka publiczna

Jak zgłosić zbiórkę?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć czytelnie wypełniony wniosek nie mniej niż 14 dni roboczych przed planowana zbiórką i odesłać go:

 • drogą mailową (skany dokumentów) na adres email Stowarzyszenia: info@rehabilitacjaopole.pl
 • lub pocztą w formie papierowej na adres:

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
ul. Samborska 15, 45-316 Opole

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA I UZUPEŁNIENIA:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę (w przypadku kwesty do puszek także od wszystkich wolontariuszy)

 • Zgoda właściciela lub użytkownika lokalu

  z miejsca w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej)

 • Upoważnienie

  Jeżeli wnioskodawcą nie jest sam Podopieczny /Rodzic/ czy prawny opiekun podopiecznego tylko osoba trzecia, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od samego Podopiecznego/Rodzica/ Opiekuna,

Jak wypożyczyć puszkę?

 

 • Oświadczenie dotyczące wypożyczenia puszek

Istnieje możliwość wypożyczenia puszek lub innego sprzętu od Stowarzyszenia, należy przy odbiorze podpisać oświadczenie dotyczące wypożyczanego sprzętu służącego do przeprowadzania zbiórek publicznych.


 

Co to jest zbiórka publiczna?

Zbiórka publiczna dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych.
Zbiórka ma miejsce wtedy gdy prowadzona jest w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”); zbiera się: do puszek, skarbon, koszy- na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów)

Nasze Stowarzyszenie posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych (obecnie obowiązuje Decyzja Nr 2015/3482/OR) na rzecz Podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:
– zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
– zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej;

Każda zbiórka powinna być zgłoszona do biura Stowarzyszenia.


 

Jakie działania nie wymagają zgłoszenia?

Nie mają obowiązku zgłoszenia:

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,

Zbiórką publiczną nie jest też (zwolnienia zapisane w ustawie) zbiórka:

 • na cele religijne, na terenie kościołów,
 • koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie,
 • loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych),
 • w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.

 

Jak rozliczyć zbiórkę publiczną?

  

 • Protokół z zebranych podczas zbiórki środków

W terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne za zbiórkę są zobowiązane dostarczyć do biura Stowarzyszenia:

 • dowód wpłaty zebranych środków na konto Stowarzyszenia (w tytule przelewu należy wskazać: Nazwisko i Imię Podopiecznego- zbiórka publiczna nr 2015/3482/OR)
 • Protokół z zebranych podczas zbiórki środków (do pobrania powyżej)
 • sprawozdanie – zdjęcia, krótką relację

 

UWAGA!
Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 
ul. Samborska 15, 45-316 Opole
Plusbank 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu na dany rok (obecnie obowiązuje Decyzja nr 2015/3482/OR).

 

Rozmiar czcionki
kolory