NIE ZGADZASZ SIĘ Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI? ZŁÓŻ ODWOŁANIE!

2 lutego 2021 - 11:52, przez , w Blog, Stowarzyszenie, Komentarze wyłączone

W ŻYCIU NIESTETY NIE ZAWSZE WSZYSTKO UKŁADA SIĘ PO NASZEJ MYŚLI. 

Decyzje, które otrzymujemy z instytucji państwowych często nie są w stanie nas zadowolić. Natłok problemów, szczególnie
w obliczu choroby i nadmiaru trudności wywołuje burzliwe emocje.

Załóżmy, że udało nam się dopełnić wszelkich formalności niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności
o czym pisaliśmy TUTAJ.

Udaliśmy się na komisję lekarską w wyznaczonym terminie. Wydaje się, że wszystko powinno pójść zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Po jakimś czasie otrzymujemy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu niższym niż się spodziewaliśmy, bez wskazań do dodatkowych świadczeń lub co gorsza – decyzję odmowną. W efekcie jesteśmy pozostawieni bez żadnych dodatkowych przywilejów.

O tym jakie korzyści niesie posiadanie orzeczenia przeczytasz:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? TUTAJ

 

Masz prawo nie zgodzić się z decyzją dotyczącą wydanego orzeczenia!

 

CZY WIESZ JAK SIĘ ODWOŁAĆ?

Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
– w zależności od tego, który z nich wydał orzeczenie.

Postępowanie orzecznicze jest zespołowe i dwuinstancyjne. Oznacza to, że pismo składa się do wyższej instancji za pośrednictwem niższej.

 • Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – pismo adresujemy
  do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ale składamy je w zespole powiatowym
 • Jeżeli nasze oczekiwania ponownie nie zostały spełnione i nie zgadzamy się z decyzją Wojewódzkiego Zespołu
  ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  , kolejne odwołanie adresujemy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych – składamy je za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Wymagane jest przygotowania odpowiedniego pisma, jednak bez konieczności uwzględnienia szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z dokumentu wynika, że nasze oczekiwania nie zostały spełnione. Warto jednak przedstawić konkretne zarzuty, poparte jasnymi i rzeczowymi argumentami. Odwołanie od urzędowej decyzji jest oficjalnym pismem, dlatego warto skupić się na tym aby było konkretne i pozbawione emocji.

 

Pismo odwoławcze powinno zawierać następujące elementy:

 1. Dane personalne i adresowe wnioskodawcy
 2. Oznaczenie instytucji, do której jest skierowane oraz dane urzędu, za pośrednictwem którego je składamy
 3. Oznaczenie rodzaju pisma
 4. Numer i datę zaskarżonej decyzji
 5. Treść odwołania: uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na ich poparcie
 6. Podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego
 7. Wykaz załączników

POBIERZ PRZYKŁADOWY WZÓR ODWOŁANIA – TUTAJ

 

PIERWSZA INSTANCJA

Osoba, której wydano orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie składa się za pośrednictwem zespołu powiatowego, który wydał orzeczenie.

Powiatowy zespół zapoznaje się z pismem i jeżeli po ponownej ocenie uzna je za zasadne – zmienia (w terminie 7 dni) zaskarżone rozstrzygnięcie. W przeciwnym przypadku odwołanie zostanie przekazane wraz z aktami sprawy organowi II instancji – czyli do zespołu wojewódzkiego.

 

DRUGA INSTANCJA

W przypadku odwołania od orzeczenia wydanego w drugiej instancji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności osoba zainteresowana składa odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy tego dokonać w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego. W tym przypadku również ma on prawo do samokontroli i uchylenia lub zmiany uprzednio wydanego orzeczenia.

Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wówczas wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. W przeciwnym przypadku wojewódzki zespół przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Postępowanie sądowe jest równoznaczne z możliwym wezwaniem na badania lekarskie przez biegłych sądowych. Po takim badaniu biegły sądowy wydaje opinię na temat stanu zdrowia, która następnie jest przekazywana odwołującemu w celu zapoznania się z wynikiem.

W przypadku, w którym nie zgadzamy się na treść wydanej opinii należy wnieść do niej zarzuty. W ciągu 7 dni od otrzymania opinii należy sporządzić zarzut, podając przy tym sygnaturę akt, konkretne zarzuty do opinii czy ewentualnie wyłączyć lub wyznaczyć innego biegłego.

Sąd pracy przy wydaniu wyroku bierze pod uwagę całość materiału dowodowego, czyli m.in. dokumentację medyczną przekazaną przez wojewódzką komisję, opinie biegłych sądowych, pismo odwoławcze.

 

WAŻNE!

Składanie odwołań jest bezpłatne. Należy jednak bezwzględnie pilnować terminu odwołania! Brak obecności na posiedzeniu w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przywrócenia terminu posiedzenia (są to, możliwe do udokumentowania, sytuacje losowe takie jak m.in.: hospitalizacja czy śmierć bliskiej osoby). Mamy na to 7 dni od dnia ustania przyczyny, która uniemożliwiła nam wniesienie odwołania. Aby tego dokonać należy razem z odwołaniem wnieść do urzędu prośbę o przywrócenie terminu posiedzenia.


Składając odwołanie należy mieć na uwadze, że organ odwoławczy (zespół wojewódzki lub sąd) nie może wydać decyzji
na niekorzyść strony odwołującej się
. Wyjątek stanowią decyzje, które rażąco naruszają prawo lub interes społeczny.

Przykład:

Składamy odwołanie od decyzji zespołu powiatowego w sprawie czasu, na jaki wydano orzeczenie, chcąc go wydłużyć.
W tym przypadku zespół wojewódzki rozpatruje dokument wyłącznie pod kątem terminu – nie ma możliwości aby zmienić zapisy w pozostałych punktach (np. wskazania w punktach 7 i 8 na “nie wymaga”).

Zachęcamy do korzystania z przysługujących nam praw!

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

 

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory