ZATRUDNIENIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – UPRAWNIENIA PRACODAWCY

26 kwietnia 2021 - 12:34, przez , w Blog, Komentarze wyłączone

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością jest nierozerwalnie związane zarówno z atrakcyjnymi korzyściami dla pracodawcy jak i określonymi obowiązkami, które nad nim ciążą. Stosunkowo szeroki zakres możliwości refundacji poniesionych w tym celu kosztów, dotyczy przedsiębiorców zatrudniających przynajmniej 25 pracowników. 

Zachęcamy do zapoznania się z niżej przedstawionymi możliwościami w zakresie zatrudnienia pracowników w orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Jakie uprawnienia przysługują pracodawcy zatrudniającemu osobę z niepełnosprawnością?

MIESIĘCZNE DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

Istnieje możliwość uzyskania miesięcznego dofinansowania PFRON do wynagrodzenia pracownika
z niepełnosprawnością
(pod warunkiem, że został on ujęty
w ewidencji pracowników z niepełnosprawnością). Powyższe uprawnienie obejmuje pracodawców, którzy zatrudniają przynajmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz osiągają wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie co najmniej 6%.

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością jest uzależniona od:

 • stopnia orzeczonej niepełnosprawności 
 • jednostki chorobowej ujętej w orzeczeniu
 • wymiaru czasu pracy
 • typu pracodawcy

 

ZWROT KOSZTÓW PRZYSTOSOWANIA
I WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Możliwość refundacji dostosowania stanowiska pracy jest możliwa jeżeli pracodawca przez okres minimum 36 miesięcy zatrudni osobę z niepełnosprawnością,
która zarejestrowana jest w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Dofinansowanie takie może obejmować zwrot kosztów poniesionych na rzecz:

 • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób
  z niepełnosprawnością (głównie w związku
  z przystosowaniem istniejących już jak i tworzonych nowych stanowisk pracy)
 • adaptacji bądź zakupu urządzeń ułatwiających wykonywanie czynności zawodowych i funkcjonowanie w pracy
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością jak również urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb związanych z niepełnosprawnością

Wartość zwrotu może wynieść maksymalnie równowartość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja w zakresie adaptacji pomieszczeń, niezbędnych urządzeń i technologii dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.

 

ZWOLNIENIE Z WPŁAT NA PFRON

Pracodawca zatrudniający przynajmniej 25 osób (w przeliczenia na pełny wymiar pracy), który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie 6%, jest zobowiązany do comiesięcznych wpłat na rzecz PFRON
– czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zwolnienie od obowiązku wpłat na ww. cel ma miejsce w momencie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie 6%. Wiąże się to dodatkowo z koniecznością składania okresowych sprawozdań (miesięcznych i rocznych) o zatrudnieniu
i kształceniu osób z niepełnosprawnością lub o działalności na rzecz tych osób – zgodnie ze wzorem ustalonym na drodze rozporządzenia.

 

REFUNDACJA CZĘŚCI WYNAGRODZENIA LUB SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

O refundację składek na mogą starać się zarówno pracodawcy, którzy zobowiązani są do obowiązkowych wpłat na PFRON
jak i Ci, którzy z tego obowiązku są zwolnieni.

 

ZWROT KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKA

Refundacja ta dotyczy szkoleń w zakresie czynności ułatwiających komunikację pracownika
z niepełnosprawnością z otoczeniem jak również czynności trudnych bądź niemożliwych do wykonania na stanowisku pracy.

Zwrot kosztów szkolenia obejmuje 100% jego kosztów, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

 

ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO
W PRACY PRACOWNIKOWI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością może ubiegać się o refundację miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi z niepełnosprawnością w pracy.

Kwota miesięcznej refundacji stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu (przeznaczonych na pomoc osobie z niepełnosprawnością) i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika
z niepełnosprawnością w miesiącu.

Ubieganie się o refundację poniesionych kosztów odbywa się najczęściej na wniosek pracodawcy, po zawarciu odpowiedniej umowy. Ważne aby nie zapomnieć, że pracodawca może starać się o zwrot kosztów dopiero po jej podpisaniu. Wcześniej poniesione wydatki nie mogą być zrefundowane.

 

DOFINANSOWANIE KREDYTÓW

Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów
na cele związane z rehabilitacją, zatrudnieniem i przystosowaniem zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Dofinansowanie może być przyznane pracodawcy, którego zakład pracy uzyska status zakładu pracy chronionej
ze wskaźnikiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie przynajmniej 50%.

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory